fbpx

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen, trainingen, workshops, coaching en retraites. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing als Quinx deze schriftelijk heeft bevestigd.

Aanmelding

Nadat u aangegeven heeft via e-mail of telefonisch dat u deel wilt nemen aan een van onze opleidingen, trainingen of retraites ontvangt u van ons een inschrijfformulier. Dit is tevens een contract wat u ondertekent. Dit inschrijfformulier stuurt u via e-mail terug naar Quinx. Vanaf dan is uw deelname definitief. In het inschrijfformulier zijn onze betalingsvoorwaarden en annuleringsregeling opgenomen. Elke opleiding, training, workshop, coaching en retraite wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende aantal deelnemers. We zullen deelnemers hierover tijdig informeren, voordat er eventuele vluchten zijn geboekt. Indien er voor een programma een persoonlijke of telefonische intake van toepassing is, wordt dit per programma bij de inschrijving aangegeven.

Informatieverstrekking

Quinx is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van, door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

Bescherming persoonsgegevens

Alle door de opdrachtgever aan Quinx verstrekte (persoonlijke) informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld door alle medewerkers en docenten. Quinx draagt de zorg voor bescherming van al deze gegevens en zal deze niet vrijgeven aan derden. De regels van de GDPR wetgeving worden in acht genomen.

Opleidingen en lesmateriaal

Quinx spant zich naar beste vermogen in om de met deelnemer overeengekomen opleidings- of trainingsdoelstellingen te realiseren. Quinx houdt alle auteurs- en andere rechten over het verstrekte lesmateriaal. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quinx mag niets van dit materiaal worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt

Vervanging van facilitator / trainer / coach

Quinx is gerechtigd een facilitator, trainer of coach te vervangen bij ziekte of andere omstandigheden, die daarom vragen. De deelnemer kan aan vervanging van de facilitator, trainer of coach geen rechten ontlenen (opzegging of restitutie). Mocht een facilitator, trainer of coach vervangen moeten worden dan zal Quinx daar zeer zorgvuldig mee omgaan en garant staan voor de kwaliteit van de desbetreffende facilitator, trainer of coach.

Facturering en betaling

Deelnemers worden geadviseerd om een reisverzekering af te sluiten bij verplaatsingen naar het buitenland. Quinx kan niet aansprakelijk gehouden worden voor persoonlijke ongevallen, ziekte, diefstal of andere ongemakken. De deelnemer/opdrachtgever is gehouden om facturen van Quinx binnen de op de factuur en/of bevestiging gestelde betalingstermijn te voldoen. Indien het verschuldigde bedrag voor deelname aan opleiding/workshop/training niet tijdig en volledig is voldaan, volgt mogelijk eventuele uitsluiting van deelname.

Behoudens afwijkende bepalingen, zijn alle facturen 10 dagen na factuurdatum te betalen, zonder korting op de zetel van Quinx bvba. Bij niet betaling van het verschuldigde factuurbedrag op de vervaldag, is een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag verschuldigd. Deze vergoeding kan niet lager zijn dan 61,97 €. Op het verschuldigde factuurbedrag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 1,5% per maand verschuldigd

Annulering, beëindiging of wijziging

Tot 8 weken voor aanvang van het verblijf kan de deelname worden geannuleerd zonder betalingsverplichtingen, met terugstorting van eventueel betaalde inschrijfgelden – min 15% administratiekosten.
Vanaf 8 weken tot 28 dagen voor aanvang is 50% van de bijdrage verschuldigd. Binnen 28 dagen voor aanvang is het volledige bedrag verschuldigd. In het geval van annulering is het, na overleg, in sommige gevallen mogelijk dat je een vervanger stuurt of je aanmelding verplaatst naar een ander tijdstip.

Aansprakelijkheid

De deelnemer aan de door Quinx georganiseerde opleiding / training / workshop/coaching/retraite aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de mogelijke directe of indirecte gevolgen daarvan en zal de facilitators, trainers, coaches of assistenten niet verantwoordelijk of aansprakelijk stellen voor enig (vermeend) psychisch of lichamelijk letsel dat hiervan het gevolg zou kunnen zijn.

Portretrecht

Nadat Quinx toestemming heeft gevraagd mogen foto’s van facilitators, trainers, coaches en cursisten, die gemaakt worden tijdens cursussen/workshops en trainingen, gebruikt worden voor commerciële uitingen als de website, de digitale nieuwsbrief en sociale media. Portretfoto’s die aangeleverd worden door facilitors, trainers, coaches dienen vrij te zijn van portretrecht.

Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen Quinx en deelnemers is het Belgisch recht van toepassing. Rechtsbevoegdheid In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Quinx België

Leopoldstraat 40 bus 3
2550 Kontich
+32 495 51 78 99

Casa Cato (coachingruimte Mechelen)
Frederik de Merodestraat 26
2800 Mechelen

Quinx Nederland

Valklaan 33
5272 RX Sint-Michielsgestel
+31 64 18 18 625